Regulamin serwisu Wiatrak.nl

Witamy na stronie wiatrak.nl (zwanego dalej "serwisem"), administrowanego przez Nanosmid.nl z siedzibą w Bredzie (zwanego dalej "właścicielem"). Korzystanie z tego serwisu określa poniższy regulamin. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany regulaminu bez powiadomienia lub zgody użytkownika. Możesz w każdej chwili przejrzeć najbardziej aktualną wersję regulaminu na stronie: http://www.wiatrak.nl/regulamin.

1. Wprowadzenie. Niniejsza umowa pomiędzy użytkownikiem a właścicielem (zwana dalej "umową") objęta jest regulaminem, składającym się z poniższych warunków korzystania z serwisu. "Użytkownik" oznacza każdą osobę lub podmiot, który korzysta z serwisu i/lub zamieszcza na nim treść (artykuły, informacje, komentarze). Poprzez korzystanie z serwisu użytkownik akceptuje poniższy regulamin.

2. Ochrona prywatności. Niektóre informacje podlegają serwisowi wiatrak.nl. Dodatkowe informacje na temat ochrony prywatności są dostępne na stronie: http://www.wiatrak.nl/privacy.

3. Postępowanie i informacje użytkownika.

3.1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszystkie informacje, dane, tekst, komentarze, grafika, wiadomości itp., bez względu na to czy zamieszczone publicznie czy przesłane prywatnie, są wyłączną odpowiedzialnością osoby, która ten materiał stworzyła. Oznacza to, że użytkownik, a nie właściciel ponosi odpowiedzialność za cały udostępniony przez niego materiał.

3.2. Użytkownik zgadza się NIE używać serwisu do:

3.2.1. zamieszczania, przesyłania, transmitowania lub udostępniania materiału, który jest niezgodny z prawem, krzywdzący, obraźliwy, napastliwy, zniesławiający, wulgarny, obsceniczny, oszczerczy, naruszający prywatność innych osób, nienawistny, zawierający pogróżki lub budzący sprzeciw na tle rasowym, etnicznym lub innym;

3.2.2. zamieszczania, przesyłania, transmitowania lub udostępniania materiału, którego użytkownik nie ma prawa zamieszczać (takiego jak informacje zastrzeżone lub poufne, objęte tajemnicą służbową itp.);

3.2.3. zamieszczania, przesyłania, transmitowania lub udostępniania materiału naruszającego jakiekolwiek patenty, znaki towarowy, tajemnice handlowe, prawa autorskie lub inne prawa własności;

3.2.4. zamieszczania, przesyłania, transmitowania lub udostępniania nieproszonych lub nieautoryzowanych materiałów reklamowych lub promocyjnych, spamu, "łańcuszków", piramid finansowych lub innych form akwizycji; materiałów krzywdzących nieletnich w jakikolwiek sposób;

3.2.5. zamieszczania, przesyłania, transmitowania lub udostępniania materiału zawierającego wirusy lub inny kod komputerowy, pliki lub programy stworzone by przerywać, niszczyć, ograniczać funkcjonalność jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego;

3.2.6. kolidowania lub zakłócania serwisu lub serwerów czy sieci podłączonych do serwisu; łamania jakichkolwiek wymagań, procedur czy regulacji sieci podłączonych do serwisu;

3.2.7. świadomie lub nieświadomie naruszania jakiekolwiek lokalne, narodowe lub międzynarodowe prawa mające zastosowanie, włączając w to przepisy posiadające moc prawną;

3.2.8. kolekcjonowania lub magazynowania danych na temat innych użytkowników.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że właściciel może, ale nie musi dokonać wstępnej kontroli materiału, jednak zarówno właściciel jak i osoby przez niego upoważnione, mają prawo (lecz nie obowiązek) do wstępnej kontroli materiału, odmowy zamieszczenia materiału lub przeniesienia każdego materiału dostępnego poprzez serwis według własnego uznania. Ponadto, właściciel i osoby przez niego upoważnione mają prawo usunąć każdy materiał, który narusza zasady korzystania z serwisu lub jest w inny sposób sprzeczny z jego działaniem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości , że musi on ocenić i ponieść wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z zamieszczonych treści w zakresie rzetelności, kompletności lub przydatności materiału. W związku z tym, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ma on prawo nie polegać na dostępnym materiale, stworzonym przez właściciela lub przesłanym do serwisu, łącznie z informacjami zawartych w komentarzach i wszystkich innych częściach serwisu.

5. Ujawnienie treści i informacji osobistych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę by właściciel mógł dotrzeć do treści i informacji osobistych oraz je zachować lub ujawnić w wypadkach wymaganych przez prawo lub w dobrej wierze, że zachowanie lub udostępnienie tych informacji jest potrzebne do:

5.1. zastosowania postępowania prawnego,

5.2. wyegzekwowania regulaminu,

5.3. odpowiedzi na stwierdzenia, że dany materiał narusza prawa innych partii,

5.4. odpowiedzi na prośby użytkownika dotyczące obsługi klienta,

5.5. ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa właściciela, użytkowników serwisu i opinii publicznej.

6. Brak kontroli materiału. Właściciel nie kontroluje materiału przesyłanego przez serwis i nie gwarantuje dokładności, integralności lub jakości treści. Użytkownik rozumie, że używając serwisu może spotkać się z materiałem, który jest ofensywny, nieprzyzwoity lub kontrowersyjny. W żadnym wypadku właściciel nie będzie odpowiadał za ten materiał, włączając w to jakiekolwiek błędy lub przeoczenia w treści, lub jakąkolwiek straty lub uszkodzenia spowodowane w wyniku korzystania z jakiegokolwiek materiału zamieszczonego, przesłanego, transmitowanego lub udostępnionego w inny sposób przez serwis.

7. Prawa do informacji. Właściciel nie rości sobie praw własności treści przesyłanych przez użytkownika lub udostępnionych do integracji z serwisem. Jednakże, poprzez zamieszczanie własnych materiałów (włącznie z komentarzami), użytkownik udziela właścicielowi światową, nieodwołalną, bezpłatną licencję do używania, dystrybucji, reprodukcji, modyfikacji, adaptacji, publikacji, tłumaczenia i publicznego odtwarzania danego materiału (w całości lub częściowo) oraz do włączania tego materiału do innych prac w każdym formacie lub medium istniejącym lub stworzonym w przyszłości.

8. Odszkodowania. Użytkownik zgadza się pokrywać koszty i zwolnić właściciela i jego podwładnych, filie, członków, agentów, partnerów i pracowników od jakichkolwiek żądań lub roszczeń (włącznie z opłatami prawniczymi), złożonych przez osoby trzecie, wynikłych w związku z materiałem przesłanym, zamieszczonym lub udostępnionym przez niego (użytkownika) na serwisie, jego połączeniem z serwisem, łamaniem regulaminu lub innych praw osób trzecich.

9. Wyłączenie gwarancji. użytkownik wyraźnie rozumie i zgadza się, że:

9.1. Jego korzystanie z serwisu jest tylko i wyłącznie jego ryzykiem. serwis działa na bazie „as is" - tak jak jest i "as available" - jak dostępny. właściciel wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji wyraźnych lub dorozumianych, włączając w to również dorozumiane gwarancje przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu lub czystości patentowej.

9.2. Właściciel nie gwarantuje, że:

9.2.1. Usługa spełni wszystkie wymagania użytkownika

9.2.2. Usługa pozostanie niezakłócona, czasowo bezpieczna lub bezbłędna,

9.2.3. Rezultaty otrzymane z korzystania z serwisu będą dokładne lub rzetelne,

9.2.4. Jakość jakichkolwiek produktów, usług, informacji, lub innych materiałów zdobytych poprzez serwis spełnią oczekiwania użytkownika,

9.2.5. Jakiekolwiek błędy w oprogramowaniu zostaną naprawione.

9.3. Żadne porady lub informacje, ustne bądź pisemne, uzyskane przez użytkownika od właściciela lub poprzez serwis nie podlegają żadnej gwarancji nie wymienionej w regulaminie.

10. Ograniczenie odpowiedzialności. użytkownik wyraźnie rozumie i zgadza się, że właściciel nie odpowiada przed użytkownikiem za żadne bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, konsekwentne lub wyjątkowe szkody (włączając w to straty zysków, wartości firmy, korzyści, danych, itp.) lub inne niematerialne straty (nawet jeśli właściciel został powiadomiony o możliwości takich uszkodzeń) wynikające z:

10.1. Korzystania lub niemożności korzystania z serwisu,

10.2. Kosztów nabycia zastępczych dóbr lub usług, spowodowanych przez jakiekolwiek dobra, dane, informacje lub usługi, zakupione, zdobyte, otrzymane przez wiadomości lub transakcje zawarte poprzez serwis,

10.3. Nieautoryzowanego dostępu lub zmian w przekazie użytkownika lub danych,

10.4. Oświadczeń lub zachowania jakiejkolwiek osoby trzeciej na serwisie,

10.5. Z jakiejkolwiek innej przyczyny związanej z serwisem.

11. Wykluczenia i ograniczenia. niektóre jurysdykcje nie pozwalają na wykluczenie pewnych gwarancji lub ograniczeń lub wykluczenie odpowiedzialności za przypadkowe lub konsekwentne szkody. wobec tego, niektóre z powyższych ograniczeń sekcji 10 mogą nie być stosowne wobec każdego użytkownika.

12. Zmiany serwisu. Właściciel zastrzega sobie prawo modyfikacji lub zaprzestania w każdym czasie i od czasu do czasu (tymczasowo lub trwale) działania serwisu (lub jego części) z uprzednim powiadomieniem lub bez. Użytkownik wyraża zgodę na to, że właściciel nie będzie odpowiadał przed użytkownikiem lub żadną osobą trzecią za jakiekolwiek zmiany, zawieszenie lub zaprzestanie serwisu.

Redakcja
www.wiatrak.nl

tłumaczyła z angielskiego: Marika Dubiel