Praca dyplomowa: Polacy w rotterdamskich teatrach (2011)

Wiosną 2011 zamieściliśmy tą informację: "Jestem studentką czwartego roku Zarządzania w Mediach i Rozrywce zaangażowaną w rotterdamskich teatrach. Moją prace dyplomową poświęciłam badaniu na ile polska społeczność w Rotterdamie jest potencjalną klientelą rotterdamskich teatrów i jak te teatry mogą służyć Polakom".

teatr Chciałabym poprzez ten portal internetowy zdobyć kontakt z polską społecznością. Odnosi się to szczególnie do Polaków mieszkających w Rotterdamie.

W mojej pracy staram się odpowiedzieć na następujące pytania:

  1. Jakie są demograficznych, społeczno-kulturowe i ekonomiczne cechy społeczności polskiej w Rotterdamie?
  2. Jak jest kultura teatralna w Polsce?
  3. W jakim stopniu  teatr jest elementem spędzania wolnego czasu Polaka w Rotterdamie
  4. Co chciałaby zobaczyć polska społeczność w teatrze?

Tę ankietę przygotowałam we współpracy z Teatrem Zuidplein. Byłabym bardzo wdzięczna za poświęcenie mi paru minut czasu i wypełnienie tej ankiety.

Po zakończeniu ankiety możesz podać swój adres e-mail i tym samym mieć szanse na nagrodę, mianowicie bon upominkowy PODIUM o wartości 20 euro. Z góry dziękuję za pomoc! Bionda

Październik 2011

Teraz, po pół roku wiemy, że Bionda swoją pracę obroniła a poniżej zamieszczamy jej opracowanie wyników ankiety (tłumaczenie własne).

Rotterdamski teatr i polska społeczność

W jakim stopniu polska społeczność w Rotterdamie jest potencjalnym gościem rotterdamskiego teatru i jak tej społeczności możemy służyć?

Teatr Zuidplein chce wiedzieć, czy polska społeczność może dołączyć do swojej publiczność. Aby się tego dowiedzieć spójrzmy najpierw na kulturę teatralną w samej Polsce. Teatr w Polsce miał w historii wyjątkową rolę i tworzy ważną część kultury narodowej czego wyrazem jest duża ilość teatrów na terenie całego kraju, także na prowincji. Teatry są chętnie odwiedzane i nie narzekają na brak publiki. Szczególnie dużym zainteresowaniem cieszą sie klasycy polskiej literatury i dramaturgii. 

Polacy we własnym kraju chodzą chętnie do teatru, ale jak jest z Polakami mieszkającymi w Holandii? W ankiecie wzieło udział 120 respondentów z czego 79 odwiedza teatr. Ta większość gwarantuje, że polska społeczność jest potencjalnym gościem Teatru Zuidplein. Jeśli spojrzy się na respondentów z regionu Rotterdamu, tam także większość odwiedza teatr. Mianowicie 42 z 74 respondentów była w teatrze. Te wizyty dotyczą teatrów w Polsce ale  (jeszcze)nie w Holandii.

Wiele z tych Polaków pracuje w ciągu dnia, więc wziąć pod uwagę czas i dzień wizyty teatralnej. Badanie wykazało, że Polacy wolą iść do teatru wieczorami w weekendy (sobota i niedziela). Gatunkiem najchętniej widzianym jest komedia, dramat, musical i taniec.

Grupy Polaków zainteresowanych teatrem pochodzącą głównie z Spijkenisse, Bernisse, Hellevoetsluis, Westvoorne, Brielle i Rozenburg. Większość Polaków mieszka z rodziną (z dziećmi lub bez), z przyjacielem lub u jego rodziców. Aby dotrzeć do tej grupy należy korzystać ze środków komunikacji z których najczęściej wymieniany jest internet. Istnieją strony internetowe przeznaczone dla Polaków mieszkających w Holandii. Są to Polonia.nl, Wiatrak.nl i Niedziela.nl. Ta ostatnia wydaje także bezpłatny magazyn, który jest dostępny w polskich sklepach. W tych mediach istnieje możliwość reklamy. Do innych możliwości dotarcia do polskiej społeczności są newsletters i bezpośredni e-mail. Jednak dla respondentów holenderskie teatry nie mają zachęcających propozycji repertuarowych i osoby te prawdopodobnie nie były jeszcze nigdy w holenderskim teatrze. Z powyższego powodu reklama teatru w tej chwili nie ma większego sensu, jedynie w późniejszym etapie, gdy publiczność zapozna się Zuidplein Theatre.

[oryginał]

Het Rotterdams theateren de Poolse gemeenschap

In hoeverre is de Poolse gemeenschap in Rotterdam een potentiëleafzetmarkt voor Rotterdamse theaters en hoe wil deze groep bediendworden?

Theater Zuidplein wil wetenof zij de Poolse gemeenschap kan toevoegen aan haar doelgroep. Omachter dit antwoord te komen, werd er allereerst gekeken naar detheatercultuur in Polen. Dit land heeft een beweeglijke periodeachter de rug wat betreft theater. Voor het Poolse volk is theatereen belangrijk onderdeel van hun cultuur en daarom zijn de theaterszo snel opgebouwd en opgebloeid. Door heel het land zijn de theatersverspreid, in de ene provincie meer dan de ander. De theaters van nuzitten goed vol, want het publiek is geïnteresseerd in entertainmentwat de televisie niet kan bieden. Het oudere publiek gaat liever naargenres als opera, ballet en musicals en het jongere publiek gaatliever naar moderne voorstellingen met hedendaagse thema's. Er isinteresse in de grote Poolse meesters en schrijvers van vroeger: deechte Poolse literatuur. De voorstellingen zijn vaak bewerkingen vanklassieke stukken en de meest aangeboden genres zijn opera, ballet,toneel en musicals. De genres waar de respondenten uit hetkwantitatief onderzoek ook geïnteresseerd in zijn.

Polen gaan in hun eigenland naar het theater, maar hoe zit het met de Polen woonachtig inNederland? In totaal hebben 120 respondenten meegedaan aan ditonderzoek waarvan er 79 het theater bezoeken. Deze meerderheid zorgtervoor dat de Poolse gemeenschap een potentiële doelgroep wordt vanTheater Zuidplein. Als er gekeken wordt naar de doelgroep specifiekin Rotterdam en omgeving, dan is er bij die groep ook een meerderheiddie het theater bezoekt. Namelijk 42 van de 74 respondenten bezoekenhet theater. Ze bezoeken echter (nog) niet het theater in Nederland,maar alleen in Polen.

Veel van deze Polen werken in hetdagelijks leven, waardoor er rekening gehouden moet worden met hettijdstip en de dag waarop een voorstelling te zien is. Uit de enquêteis gebleken dat Polen het liefst 's avonds in het weekend (zaterdagen zondag) naar het theater gaan. De genres die ze graag willen zienzijn cabaret, toneel, musical en dans.

De groep die benaderdmoet worden, komt voornamelijk uit Spijkenisse, Bernisse,Hellevoetsluis, Westvoorne, Brielle of Rozenburg. De meeste Polenwonen samen met hun gezin (met of zonder kinderen), met hunvriend(in) of bij hun ouders. Om deze groep naar het theater tekrijgen, moeten ze worden benaderd met een communicatiemiddel. Hetmedium dat het meest genoemd is, is het internet. Er zijn een aantalwebsites die bedoeld zijn voor Polen die in Nederland wonen. Dit zijnPolonia.nl, Wiatrak.nl en Nieziela.nl. Van deze laatst genoemdewebsite is er ook een gratis blad die gratis te pakken is in Poolsewinkels. Op beide kanalen is er de mogelijkheid om te adverteren. Deandere mogelijkheden die de Poolse gemeenschap aangeeft zijn via eennieuwsbrief of via direct mail. Er is echter nog geen aanbod voor zein de theaters en hier zijn ze hoogstwaarschijnlijk nog niet geweestom een voorstelling te zien. Daarom zijn deze communicatiemiddelen nunog niet van belang, maar pas in een later stadium als de doelgroepbekend is met Theater Zuidplein.